End gallery -->

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY CROSSRACE

Online predaj vstupeniek na CROSSRACE

Spoločnosť agentúra crea, s. r. o., Pod Párovcami 7271/157, Piešťany 92101, IČO: 45 929 335, IČ DPH: SK2023146620, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 26518/7 (ďalej len ako Organizátor") vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) pre upresnenie právnych vzťahov medzi majiteľom kúpenej vstupenky a agentúrou crea, s.r.o. ako organizátorom.

   1. Definície základných pojmov k udalosti

Majiteľ Vstupenky
Majiteľom vstupenky je osoba, ktorá si kúpila vstupenku online prostredníctvom webovej stránky www.crossrace.sk alebo na mieste v deň konania udalosti.

  Rozhranie
Ide o nezávislý elektronický spôsob objednania si vstupenky cez toto rozhranie umiestnené na webstránke www.crossrace.sk. Toto rozhranie a jeho funkčnosť zabezpečuje pre Crossrace externý dodávateľ.

Udalosť
Udalosť je verejná športová akcia na ktorú sa prostredníctvom Rozhrania predávajú vstupenky a ktoré organizuje, usporadúva alebo riadi Organizátor.

   Organizátor
Organizátor je organizácia alebo subjekt, ktorá usporadúva, prevádzkuje alebo organizuje športovú akciu resp. Udalosť.

  Vstupenka
Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorázovo uskutočnenú platbu vstup na Udalosť, na ktorú bola zakúpená. Vstupenka je platná výlučne len na Udalosť, na ktorú bola zakúpená. Aktuálne ceny Vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.crossrace.sk.

  Typ Vstupenky
Elektronická forma Vstupenky je doručená Majiteľovi na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal pri registrácií na webovej stránke www.crossrace.sk v priebehu procesu objednávania si vstupenky cez Rozhranie.


  2. Úvodné ustanovenia

  Pri predaji vstupeniek berie kupujúci na vedomie, že Organizátor prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene Vstupeniek. Uhradením ceny Vstupenky prostredníctvom webovej stránky www.crossrace.sk resp. cez Rozhraniem vstupuje Majiteľ Vstupenky do právneho vzťahu priamo s Organizátorom Udalosti.
Akékoľvek informácie o udalosti, o jej zrušení, či prípadných zmenách sú dostupné na www.crossrace.sk. Zodpovednosť za zverejnenie o zmene programu, alebo zrušení
Udalosti nesie Organizátor.


3. Objednanie a platba za Vstupenky

  Vstupenky je možné zakúpiť cez Rozhranie, ktorá sa nachádza na webovej stránke  www.crossrace.sk, alebo v deň konania Udalosti priamo na mieste Udalosti a to najneskôr 1 hodinu pred začatím Udalosti

   Platba za Vstupenky je možná prostredníctvom platobných systémov
prevodom na bankový účet organizátora prostredníctvom Rozhrania na webovej stránke Udalosti www.crossrace.sk
platba v hotovosti na mieste v deň konania preteku CrossRace
Maximálny počet Vstupeniek, ktoré je možné zakúpiť na jedného zákazníka je 10 ks vstupeniek.


  4. Práva a povinnosti Majiteľa Vstupenky

  Majiteľ Vstupenky kúpou Vstupenky na Udalosť vstupuje do zmluvného vzťahu s Organizátorom.
Majiteľ Vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na vstup na Udalosť, na ktorú bola zakúpená .
  Majiteľ Vstupenky je povinný na vyzvanie Organizátora predložiť platný preukaz totožnosti.
  Majiteľ Vstupenky je povinný skontrolovať si Vstupenku a údaje na nej ihneď po doručení (rozumie sa - zaslanie na e-mail, alebo prijatie v užívateľskom rozhraní systému).


  5. Reklamácie

Po zakúpení vstupenky nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie štartovného. Usporiadateľ nebude akceptovať vrátenie už zaplateného štartovného na Udalosť, ktorá sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie štartovného, ak majiteľ vstupenku nevyužije.
V prípade zrušenia podujatia bude organizátor o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom internetovej stránky www.crossrace.sk, kde bude podrobne opísaný postup vrátenia štartovného.


6. Ochrana Osobných Údajov
Spoločnosť agentúra crea s.r.o. v súlade s ust. § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/emailový kontakt, dátum narodenia, a to na účely správy právnych vzťahov Majiteľov vstupeniek a Organizátora. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Zakúpením vstupenky udeľuje Majiteľ vstupenky v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti agentúra crea, s.r.o. súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedený účel. Práva Majiteľa vstupenky podľa ust. § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

Spoločnosť agentúra crea, s.r.o. sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 15 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracovania. Spoločnost agentúra crea, s.r.o. sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 18 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch. 

Zakúpením Vstupenky na Udalosť vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s Obchodnými podmienkami a prehlasuje, že si prečítal Reverz ako súčasť VOP dostupných na www.crossrace.sk.


7. Záverečné ustanovenia

  Zakúpením Vstupenky vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami.

V Piešťanoch, dňa 4.7. 2015.


  Usporiadateľ:
agentúra crea, s.r.o.REVERZ – štart na vlastnú zodpovednosť

Svojím podpisom na tomto dokumente beriem na vedomie, že akákoľvek účasť mojej osoby na preteku CrossRace môže byť životu nebezpečná a rovnako som si vedomý, že pri mojej účasti na tomto preteku mi hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia/ či smrti, resp. ďalšie iné závažné následky, akými môžu byť napr. : a, utopenie, b, podvrtnutie, vykĺbenie končatín, c, preťaženie, d, zlomeniny, e, teplé a chladné zranenia, f, zranenia na vozidlách, g, uhryznutie a uštipnutie hmyzom a iných zvierat, h, kontakt s jedovatými rastlinami, i, iné fyzické zranenia, j, psychické traumy k, ďalšie nehody, ktoré môžu nastať následkom disciplín absolvovaných v rámci preteku CrossRace a l, potenciálne trvalé ochrnutie alebo smrť.

Aj keď pravidlá súťaže, technické zabezpečenie trate a osobná disciplína každého súťažiaceho môže znížiť riziko nehody, riziko vážneho zranenia stále je a existuje, s čím som riadne oboznámený a prejavujem súhlas s vyššie uvedenými rizikami. Ďalej som si vedomý toho, že mi v súvislosti s mojou účasťou na tomto preteku hrozí nebezpečenstvo vzniku vážnej ujmy na zdraví, resp. smrti aj pri jednotlivých prekážkach na trati, ktoré sa môžu za určitých nepredvídateľných okolností uvoľniť, povoliť, následkom čoho môže dôjsť k vzniku vážnej ujmy na zdraví, resp. smrti mojej osoby, čoho som si plne vedomý a svoj súhlas s týmto Reverzom potvrdzujem podpisom pri prezentácií pred pretekom. Súhlasím so všetkými rizikami trate, známymi či neznámymi, aj keby nastali v dôsledku nedbanlivosti organizátorov súťaže.

Zároveň vyhlasujem, že ak uvidím nezvyčajné alebo určité riziko/nebezpečenstvo pri účasti mojej osoby na tejto akcii, osobne vynaložím čo najväčšie úsilie na to, aby som ďalej nesúťažil a upozornil organizátorov na možné riziko nebezpečenstva trate.

Ja, sám za seba, za mojich dedičov, príbuzných, a vykonávateľov môjho závetu sa týmto výslovne vzdávam všetkých mojich záväzkov, pohľadávok, podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči organizátorovi preteku CrossRace, ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis s pretekom ako sú sponzori, promotéri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti nim vyplývať súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, s čím som plne uzrozumený.

Svojím podpisom na tomto dokumente zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov, netrpím žiadnou chorobou, neutrpel som žiaden úraz a ani nie som postihnutý na žiadnu duševnú alebo inú poruchu, ktoré by mohli nejakým spôsobom obmedziť moju účasť na preteku CrossRace. Svojím podpisom potvrdzujem, že som fyzicky zdatný (trénovaný) zdolať prekážky, ktoré sa budú nachádzať na trati preteku CrossRace, som dostatočne skúsený ich zdolať.

Moja účasť na preteku CrossRace je dobrovoľná. Svojim podpisom potvrdzujem, že mám riadne uzatvorené zdravotné poistenie v prípade akéhokoľvek úrazu mojej osoby v súvislosti s pretekom CrossRace.

Dávam výslovný súhlas s prvou pomocou a lekárskym ošetrením mojej osoby, ak dôjde k zraneniu alebo poraneniu mojej osoby na tejto akcii.

Som si ďalej vedomý tej skutočnosti, že organizátori preteku majú právo odložiť, zrušiť alebo zmeniť akciu kvôli počasiu alebo i z iných príčin, ktoré nemôžu kontrolovať alebo ktorá môže ovplyvniť zdravie a bezpečnosť účastníkov.

Týmto udeľujem svoj výslovný súhlas pre vyššie uvedené osoby, ktoré budú riadiť predmetnú udalosť, aby mohli využiť všetky fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky, alebo akýkoľvek iný zvukový alebo obrazový záznam z tejto udalosti na ich ďalšie šírenie všetkými dostupnými médiami na akýkoľvek účel bez obmedzenia, bez náhrady a bez nároku na akékoľvek autorské práva. Beriem na vedomie, že vyššie uvedené osoby uvedené v tomto vyhlásení majúce na starosti prípravu a zabezpečenie preteku CrossRace a ich zástupcovia majú neobmedzené právo na celom svete využívať, zverejňovať, publikovať, vysielať alebo inak šíriť vyobrazenie alebo informácie o mojej osobe v súvislosti s konaním a propagáciou preteku CrossRace a taktiež súhlasím s tým, aby moja podobizeň, resp. údaje, ktoré som poskytol organizátorom preteku sa mohla objaviť v televízii, na internete, a vo všetkých tlačených materiáloch a v inom formáte alebo na inom médiu (vrátane elektronických médií), bez akejkoľvek náhrady mojej osobe, bez akéhokoľvek finančného plnenia. Zároveň svojim podpisom na tomto dokumente sa výslovne vzdávam podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči usporiadateľom preteku CrossRace, ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis s pretekom ako sú sponzori, promotéri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti nim vyplývať súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, konkrétne v súvislosti s využitím mojich autorských práv uvedenými osobami.

TOTO VYHLÁSENIE O PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI PRI UJME NA ZDRAVÍ A VYUŽITÍ AUTORSKÝCH PRÁV SOM SI RIADNE PREČÍTAL A ROZUMIEM JEHO OBSAHU.

Copyright © 2016